ข้อมูลบริษัท Archive

 •           บริษัท เดอะสตีล จำกัด (มหาชน)    คือ หนึ่งในศูนย์บริการเหล็กที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งมีนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบ one stop service หรือ การบริการอย่างครบวงจร โดยบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ผลิต/แปรรูปและ […]

  วิสัยทัศน์

            บริษัท เดอะสตีล จำกัด (มหาชน)    คือ หนึ่งในศูนย์บริการเหล็กที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งมีนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบ one stop service หรือ การบริการอย่างครบวงจร โดยบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ผลิต/แปรรูปและ […]

  Continue Reading...

 • บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2534 ในนามบริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วแรกเริ่มจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ […]

  ประวัติความเป็นมา

  บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2534 ในนามบริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วแรกเริ่มจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ […]

  Continue Reading...

 •           บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบ one stop service หรือการบริการแบบครบวงจร ซึ่งมุ่งเน้นที่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยบริษัทสามารถแบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทได้เป็น […]

  ภาพรวมธุรกิจ เหล็ก

            บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบ one stop service หรือการบริการแบบครบวงจร ซึ่งมุ่งเน้นที่ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยบริษัทสามารถแบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทได้เป็น […]

  Continue Reading...

 •           เป้าหมายหลักของบริษัท คือ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่ให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยใช้นโยบาย One Stop Service กล่าวคือ บริษัทจะเป็นผู้จัดจำหน่ายที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าส […]

  เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เหล็ก

            เป้าหมายหลักของบริษัท คือ เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่ให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยใช้นโยบาย One Stop Service กล่าวคือ บริษัทจะเป็นผู้จัดจำหน่ายที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายครบถ้วน เพื่อให้ลูกค้าส […]

  Continue Reading...

 •           จากการที่บริษัทเป็นศูนย์บริการเหล็กที่ครบวงจร (Steel Service Center) สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ความต้องการของลูกค้าและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด ดังนั้นบริษัทจึงมีการบริหาร […]

  การบริการ

            จากการที่บริษัทเป็นศูนย์บริการเหล็กที่ครบวงจร (Steel Service Center) สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ความต้องการของลูกค้าและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด ดังนั้นบริษัทจึงมีการบริหาร […]

  Continue Reading...

 • 1. นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 2. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ 3. นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ 4. นายนิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์ กรรมการ 5. นางสาวพราวพลิน วัชระเบญจพัฒน์ กรรมการ 6. นางส […]

  คณะกรรมการบริษัท

  1. นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 2. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ 3. นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ 4. นายนิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์ กรรมการ 5. นางสาวพราวพลิน วัชระเบญจพัฒน์ กรรมการ 6. นางส […]

  Continue Reading...

 • . 1. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหาร 2. นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล กรรมการบริหาร 3. นายนิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์ กรรมการบริหาร 4. นายศิลา หวังพรพระ กรรมการบริหาร 5. นายประเสริฐสุข นัดไธสง กรรมการบริหาร &nb […]

  คณะอนุกรรมการบริษัท

  . 1. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหาร 2. นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล กรรมการบริหาร 3. นายนิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์ กรรมการบริหาร 4. นายศิลา หวังพรพระ กรรมการบริหาร 5. นายประเสริฐสุข นัดไธสง กรรมการบริหาร &nb […]

  Continue Reading...

 • > 1. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2. นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด 3. นายนิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 4. นายพรเทพ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ […]

  ผู้บริหาร

  > 1. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2. นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด 3. นายนิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 4. นายพรเทพ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ […]

  Continue Reading...