นักลงทุนสัมพันธ์ Archive

 •   2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 14 พ.ค. 2562  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 8 พ.ค. 2562  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2561 บนเว็บไซต […]

  ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2562

    2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 14 พ.ค. 2562  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 8 พ.ค. 2562  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2561 บนเว็บไซต […]

  Continue Reading...

 • ปี 2562 ดาวน์โหลด งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2562 คลิกที่นี่   ปี 2561 ดาวน์โหลด งบการเงินประจำปี 2561 คลิกที่นี่ งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2561 คลิกที่นี่ งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2561 คลิกที่นี่ งบการ […]

  รายงานงบการเงิน

  ปี 2562 ดาวน์โหลด งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2562 คลิกที่นี่   ปี 2561 ดาวน์โหลด งบการเงินประจำปี 2561 คลิกที่นี่ งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2561 คลิกที่นี่ งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2561 คลิกที่นี่ งบการ […]

  Continue Reading...

 • แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ ( THE-W2 )

  แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ

  แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ ( THE-W2 )

  Continue Reading...

 • การกำกับดูแลกิจการ           คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2 […]

  การกำกับดูแลกิจการ เหล็ก

  การกำกับดูแลกิจการ           คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2 […]

  Continue Reading...

 • ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีมานะอดทนและมีความขยันหมั่นเพียร พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้อยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบคําสั่ง และ […]

  จรรยาบรรณพนักงาน

  ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีมานะอดทนและมีความขยันหมั่นเพียร พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้อยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบคําสั่ง และ […]

  Continue Reading...

 • “ ผู้บริหาร ” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป โดยผู้บริหารต้องพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน และจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ด้วย ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงส […]

  จรรยาบรรณผู้บริหาร

  “ ผู้บริหาร ” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป โดยผู้บริหารต้องพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน และจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ด้วย ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงส […]

  Continue Reading...

 • ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและมีความเที่ยงธรรมในการดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการและมีความกล้าในการที่จะแสดงควา […]

  จรรยาบรรณกรรมการ

  ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและมีความเที่ยงธรรมในการดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการและมีความกล้าในการที่จะแสดงควา […]

  Continue Reading...

 •           บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการได้จัดทำเป็นคู่มือฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์ ใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปล […]

  จริยธรรมทางธุรกิจ

            บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการได้จัดทำเป็นคู่มือฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์ ใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปล […]

  Continue Reading...

 • บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับบริษัทฯ และธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครัดและตามหลักจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูก […]

  แนวทางในการประกอบธุรกิจ

  บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับบริษัทฯ และธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครัดและตามหลักจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูก […]

  Continue Reading...

 • จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ หมายถึง บริษัท เดอะสตีล จำกัด (มหาชน) มีความต้องการให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางเบื้องต้นที่กำหนดไว้ในหลักจริยธรรมซึ่งบริษ […]

  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธรุกิจ

  จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ หมายถึง บริษัท เดอะสตีล จำกัด (มหาชน) มีความต้องการให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางเบื้องต้นที่กำหนดไว้ในหลักจริยธรรมซึ่งบริษ […]

  Continue Reading...