จริยธรรมทางธุรกิจ Archive

 •           บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการได้จัดทำเป็นคู่มือฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์ ใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปล […]

  จริยธรรมทางธุรกิจ

            บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการได้จัดทำเป็นคู่มือฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์ ใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปล […]

  Continue Reading...

 • บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับบริษัทฯ และธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครัดและตามหลักจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูก […]

  แนวทางในการประกอบธุรกิจ

  บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับบริษัทฯ และธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครัดและตามหลักจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูก […]

  Continue Reading...

 • จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ หมายถึง บริษัท เดอะสตีล จำกัด (มหาชน) มีความต้องการให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางเบื้องต้นที่กำหนดไว้ในหลักจริยธรรมซึ่งบริษ […]

  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธรุกิจ

  จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ หมายถึง บริษัท เดอะสตีล จำกัด (มหาชน) มีความต้องการให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางเบื้องต้นที่กำหนดไว้ในหลักจริยธรรมซึ่งบริษ […]

  Continue Reading...

 • บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง มีจริยธรรม และจะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี และจะดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประ […]

  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

  บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง มีจริยธรรม และจะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี และจะดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประ […]

  Continue Reading...

 • บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดผลตอบแทนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิภาพ ความมั่นคง และความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพ […]

  การปฏิบัติต่อกรรมการผู้บริหารและพนักงาน

  บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดผลตอบแทนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิภาพ ความมั่นคง และความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพ […]

  Continue Reading...

 • มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้า และการให้บริการที่มีคุณภาพอยู่เสมอ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า มีนโยบายที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์สูงส […]

  การปฏิบัติต่อลูกค้า เหล็ก

  มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้า และการให้บริการที่มีคุณภาพอยู่เสมอ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า มีนโยบายที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์สูงส […]

  Continue Reading...

 • บริษัทฯประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมโดยดำเนินการภายใต้หลักการดังนี้ มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาและการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู […]

  การปฏิบัติต่อคู่ค้า เหล็ก

  บริษัทฯประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมโดยดำเนินการภายใต้หลักการดังนี้ มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาและการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู […]

  Continue Reading...

 • บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาและกรอบแห่งกฎหมายการแข่งขันทางการค้า บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่กล่าวหาหรือทำลายบริษัทฯ คู่แข่ง บริษัทฯจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ […]

  การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า เหล็ก

  บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาและกรอบแห่งกฎหมายการแข่งขันทางการค้า บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่กล่าวหาหรือทำลายบริษัทฯ คู่แข่ง บริษัทฯจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ […]

  Continue Reading...

 • ผู้บริหารและพนักงานจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่ใช่ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่สาระสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพ […]

  การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

  ผู้บริหารและพนักงานจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่ใช่ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่สาระสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพ […]

  Continue Reading...

 • บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงทำลายชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยการประพฤติมิชอบหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจเป็นข้อครหาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม โดย […]

  ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง

  บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงทำลายชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยการประพฤติมิชอบหรือกระทำการใด ๆ ที่อาจเป็นข้อครหาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม โดย […]

  Continue Reading...