จรรยาบรรณทางธุรกิจ Archive

 • ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีมานะอดทนและมีความขยันหมั่นเพียร พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้อยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบคําสั่ง และ […]

  จรรยาบรรณพนักงาน

  ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีมานะอดทนและมีความขยันหมั่นเพียร พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้อยู่เสมอ ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบคําสั่ง และ […]

  Continue Reading...

 • “ ผู้บริหาร ” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป โดยผู้บริหารต้องพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน และจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ด้วย ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงส […]

  จรรยาบรรณผู้บริหาร

  “ ผู้บริหาร ” หมายถึง พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป โดยผู้บริหารต้องพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน และจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ด้วย ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงส […]

  Continue Reading...

 • ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและมีความเที่ยงธรรมในการดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการและมีความกล้าในการที่จะแสดงควา […]

  จรรยาบรรณกรรมการ

  ต่อองค์กร ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและมีความเที่ยงธรรมในการดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการและมีความกล้าในการที่จะแสดงควา […]

  Continue Reading...