ผู้บริหาร

> 1. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 2. นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด 3. นายนิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 4. นายพรเทพ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ […]

>

1.
นายบุญชัย
จิระพงษ์ตระกูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.
นายสุรช
จิระพงษ์ตระกูล
กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3.
นายนิรุตต์
งามชำนัญฤทธิ์
กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
4.
นายพรเทพ
ไพรไพศาลกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
5.
นายสืบพงษ์
สุทธิรักษ์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ
6.
น.ส.สุรางค์
คงโภคา
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน
7.
นายสมพงษ์
สถาพรสถิตย์สุข
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
8.
นายเทพกร  
คงบวรเกียรติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย (เหล็กรูปพรรณ)
9.
น.ส.ภัทราภรณ์
กาญจนพิบูลย์
ผู้จัดการฝ่ายขาย (เหล็กเส้น)
10.
นายชาติชาย
คงเจริญสุขยิ่ง
ผู้จัดการฝ่ายขาย (เหล็กม้วน)
11.
นายประเสริฐสุข 
นัดไธสง
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
12.
นายศิลา
หวังพรพระ
ผู้จัดการฝ่ายผลิต