การกำกับดูแลกิจการ เหล็ก

การกำกับดูแลกิจการ           คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2 […]

การกำกับดูแลกิจการ

          คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

  1. ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  2. บริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
  3. บริษัทจะจัดให้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน
  4. จัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจความเสี่ยง รวมทั้งวางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอยู่สม่ำเสมอ
  5. จะยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยการคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

          ในรอบปี 2553 บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 5 หมวดหลัก ดังนี้

  • หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
  • หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  • หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  • หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  • หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

30