ประวัติความเป็นมา

บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2534 ในนามบริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วแรกเริ่มจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ […]

บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2534 ในนามบริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วแรกเริ่มจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

 • ปี 2534 จัดซื้อเครื่องตัดแผ่นโลหะ (Shear Cutting Machine)
 • ปี 2535 จัดซื้อเครื่องทำท่อโลหะ (Piping Machine) และเครื่องซอยแผ่นโลหะ (Slitting Machine)
 • ปี 2539 จัดซื้อเครื่องรีดขึ้นรูป (High Frequency Steel Pipe Machine)
 • ปี 2540 จัดซื้อเครื่องตัดและรีดแผ่นเหล็ก (Cutting & Rolling Machine)
 • ปี 2541 จัดซื้อเครื่องตัด (Hydraulic Guillotine Shear: HSDY)
 • ปี 2542 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระจาก 20 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาทในเดือนสิงหาคม เพื่อขยายกำลังการผลิตของบริษัท โดยได้จัดซื้อเครื่องรีดขึ้นรูป (Steel Pipe Machine) และต่อมาในเดือนธันวาคม บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระจาก 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม
 • ปี 2546 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระจาก 100 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาทในเดือนธันวาคม เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายกำลังการผลิต โดยได้จัดซื้อเครื่องรีดเหล็ก (Working Roller)
 • ปี 2549 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาทในเดือนมิถุนายน และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) จากราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นราคาหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดให้มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่แก่ประชาชนจำนวน 100 ล้านหุ้น และบริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549
 • ปี 2550 บริษัทได้เป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายวันที่ 9 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป โดยจัดอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TYM”
 • ปี 2551 บริษัทได้มีการก่อตั้งบริษัท ไทยง้วนลอจิสติกส์ จำกัด ในเดือนมกราคม มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 10 ล้านบาท (จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า
 • ปี 2551 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำนวน 400 ล้านหุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 4,000 ล้านหุ้น และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551
 • ปี 2552 บริษัทได้มีการก่อตั้งบริษัท ที.วาย.เค. อุตสาหกรรม จำกัด ในเดือนสิงหาคม มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วขั้นต้น 12.5 ล้านบาท (จำนวนหุ้น 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตท่อเหล็กดำ
 • ปี 2553 บริษัท ที.วาย.เค.อุตสาหกรรม จำกัด ได้เรียกทุนชำระครบเต็มจำนวน 50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553 และได้เริ่มดำเนินการผลิตตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2553
 • ปี 2554 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ย้ายจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ไปยังกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554
 • ปี 2554 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 100 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ในเดือนมิถุนายน เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
 • ปี 2557 บริษัท ไทยง้วนเมทัล จำกัด ( มหาชน ) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เดอะ สตีล จำกัด          ( มหาชน ) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
30