ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2562

  2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 12 พ.ย. 2562  แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 12 พ.ย. 2562  รายงานรายการเกี่ยวโยงกันในการให้เช่าที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร 12 พ.ย. 2562 &nbs […]

 

2562 2561
2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553
12 พ.ย. 2562  แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
12 พ.ย. 2562  รายงานรายการเกี่ยวโยงกันในการให้เช่าที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร
12 พ.ย. 2562  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
08 ต.ค. 2562  แจ้งกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ THE-W2 ครั้งที่ 5
07 ต.ค. 2562  การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13 ส.ค. 2562  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มิ.ย. 2562
13 ส.ค. 2562  ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 ส.ค. 2562  การไม่ปรับสิทธิของ THE-W2
14 พ.ค. 2562  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
8 พ.ค. 2562  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
25 มี.ค. 2562  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
08 มี.ค. 2562  การไม่ปรับสิทธิของ THE-W2
26 ก.พ. 2562  จ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
26 ก.พ. 2562  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
26 ก.พ. 2562  สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
30 ม.ค. 2562  การลงทุนในบริษัทอื่น