ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2563

  2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 31 ก.ค. 2563  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 14 พ.ค. 2563  แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการแทนตำ […]

 

2563 2562
2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554
31 ก.ค. 2563  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
14 พ.ค. 2563  แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
14 พ.ค. 2563  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
5 พ.ค. 2563   การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
2 เม.ย. 2563  แจ้งประธานกรรมการบริษัทฯ ถึงแก่กรรม
30 มี.ค. 2563  เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล
25 ก.พ. 2563  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
25 ก.พ. 2563  งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
17 ก.พ. 2563  กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ THE-W2
17 ม.ค. 2563  แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563