การบริการ

          จากการที่บริษัทเป็นศูนย์บริการเหล็กที่ครบวงจร (Steel Service Center) สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ความต้องการของลูกค้าและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด ดังนั้นบริษัทจึงมีการบริหาร […]

          จากการที่บริษัทเป็นศูนย์บริการเหล็กที่ครบวงจร (Steel Service Center) สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ความต้องการของลูกค้าและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด ดังนั้นบริษัทจึงมีการบริหารจัดการที่ครบวงจรทั้งในเรื่องของความหลากหลายของสินค้าที่มีครบถ้วนและตรงตามความต้องการ คุณภาพของสินค้า อีกทั้งระบบจัดส่งที่รวดเร็ว และตรงต่อเวลา และแน่นอนที่สุดว่าทุกขั้นตอนของการให้บริการ บริษัทจะพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และจัดบริการให้ตรงตามความต้องการโดยทีมงานมืออาชีพ  บริการหลักของบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ให้บริการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภท (Trading and Warehousing) อาทิเช่น เหล็กม้วนรีดร้อน เหล็กม้วนสลิต, เหล็กแผ่น, เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี และเหล็กท่อ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถหาผลิตภัณฑ์ทุกประเภทได้จากบริษัทเพียงแห่งเดียว บริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าจากหลากหลายผู้ผลิตและมีการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ พร้อมจัดส่งตามแผนการใช้งานที่สอดคล้องกับลูกค้า

2. การดำเนินการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Steeling Processing) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย บริษัทได้นำเหล็กม้วนรีดร้อนจากบริษัทผู้ผลิตมาผ่านกระบวนการผลิตหรือแปรรูปเพิ่มเติมเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัททำการแปรรูปนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้

  • เหล็กม้วนสลิต
  • เหล็กแผ่น
  • เหล็กแบน
  • เหล็กฉากพับ และเหล็กรางน้ำพับ
  • เหล็กท่อและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี

3. ศูนย์บริการเหล็ก (Coil Center) งานบริการที่บริษัทรับจ้างสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • บริการรับจ้างผลิตและแปรรูปสินค้า อาทิเช่น บริการตัดเหล็กแผ่น ซอยหน้าเหล็กม้วนแถบเล็ก หรือ บริการตัด-พับขึ้นรูป ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งการบริการจะเป็นเช่นเดียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Steel Processing) ต่างกันที่ลูกค้าจะเป็นผู้นำวัตถุดิบมาให้บริษัททำการแปรรูปตามที่ลูกค้าต้องการ
  • บริการขนส่ง บริษัทมีบริการขนส่งให้กับลูกค้าตามวันและเวลาที่ลูกค้ากำหนด
  • บริการอื่นๆเช่นการบริการบรรจุภัณฑ์พิเศษและการให้คำแนะนำหรือปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็ก

30