การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. **อัพเดทข้อมูล 19 มิถุนายน 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

**อัพเดทข้อมูล 19 มิถุนายน 2563