คณะกรรมการบริษัท

1. นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 2. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ 3. นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล กรรมการ 4. นายนิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์ กรรมการ 5. นางสาวพราวพลิน วัชระเบญจพัฒน์ กรรมการ 6. นางส […]

1.
นายประจวบ
ไชยสาส์น
ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2.
นายบุญชัย
จิระพงษ์ตระกูล
กรรมการ
3.
นายสุรช
จิระพงษ์ตระกูล
กรรมการ
4.
นายนิรุตต์
งามชำนัญฤทธิ์
กรรมการ
5.
นางสาวพราวพลิน
วัชระเบญจพัฒน์
กรรมการ
6.
นางสีนวล
ทัศน์พันธุ์
กรรมการอิสระ
7.
นายธีระพงษ์ 
ธนารักษ์วุฒิกร
กรรมการอิสระ