สิทธิผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. การเสนอสาระการประชุม

     2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

 • เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้งอยู่แล้ว
 • เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือ เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว
 • เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 • เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 • เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือ เรื่องที่ซ้ำกับที่ได้เคยเสนอมาก่อนแล้ว
 • เรื่องที่ขัดกับข้อบังคับบริษัท กฎหมาย ข้อบังคับหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
 • เรื่องปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนืออำนาจควบคุมที่บริษัทจะดำเนินการได้

     2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น“ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ อย่างครบถ้วน และถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ และแต่กรณี ตามที่อยู่ดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท
บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 1401 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้ 
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

 • กรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท จะพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม ตามข้อ 2.1 และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 • คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
 • เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการและเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

     3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

 • เป็นบุคคลธรรมดา
 • ไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นบริษัท
 • บรรลุนิติภาวะแล้ว
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 • ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
 • ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

     3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท“ พร้อมทั้งเอกสารประกอบพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท
บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 1401 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้ 
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

 • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
 • คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

                บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

     เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ จำนวน 1 หุ้น และต้องถือหุ้นในวันที่ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า

2. ขั้นตอนการส่งคำถาม

     2.1  ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า โดยจัดทำและนำส่ง “แบบเสนอคำถามการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น”   ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่อยู่ดังนี้ 

หน่วยงานเลขานุการบริษัท 
บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 1401 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 
หรือที่ E – mail: theinfo@thesteel.co.th
โทรศัพท์ 02-894-8889 ต่อ 1811
โทรสารหมายเลข 02-408-0272 ถึง 74

     2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม กลั่นกรองคำถาม และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า