นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพราะเรามุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์บริการเหล็ก
ที่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย

นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล

ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ

นายนิรุตต์ งามชำนัญฤทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

นายพรเทพ ไพรไพศาลกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

นายสมพงษ์ สถาพรสถิตย์สุข

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายชาติชาย คงเจริญสุขยิ่ง

ผู้จัดการฝ่ายขายโรงงาน

นายเทพกร คงบวรเกียรติ

ผู้จัดการฝ่ายขายร้านค้า

น.ส.ภัทราภรณ์ กาญจนพิบูลย์

ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ

นายประเสริฐสุข นัดไธสง

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและวางเเผนผลิต

นายรุจิระ จิระพงษ์ตระกูล

ผู้จัดการโรงงาน

นายศิลา หวังพรพระ

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

นายณัฏฐชัย กุลกร

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

นายนพดนัย จิระพงษ์ตระกูล

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย / ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.สุรางค์ คงโภคา

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน

นายสืบพงษ์ สุทธิรักษ์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินเชื่อ