วิสัยทัศน์
เป็นหนึ่งในศูนย์บริการเหล็กที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในศูนย์บริการเหล็กที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศ

พันธกิจ

ปรับปรุงระบบการทำงานและ ประสิทธิภาพในการผลิต อย่างต่อเนื่อง

การดำเนินธุรกิจเเบบ ONE STOP SERVICE หรือการบริการอย่างครบวงจร

มุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าที่เเปลกใหม่ และนำเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ผลที่คาดหวังไว้ต่อระบบบริหารคุณภาพ

การปฏิบัติงานมีระบบ
และมีขอบเขตที่ชัดเจน

พัฒนาการทำงานเป็นทีม

การผลิต เเละการบริการมีประสิทธิภาพ

ลดการเกิดปัญหาซ้ำ

ผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าเชื่อถือ

เพิ่มความสามารถ
ในการเเข่งขัน