Previous
Next

GALVANIZED STEEL SQUARE PIPE
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมสังกะสี

SIZE AND PROPERTIES

รายละเอียดสินค้า

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

Thickness Weight
mm. kg/m
0.9 0.66
1.0 0.73
1.2 0.80
1.4 0.95
1.6 1.10
Thickness Weight
mm. kg/m
0.9 0.85
1.0 0.95
1.2 1.04
1.4 1.23
1.6 1.42
Thickness Weight
mm. kg/m
0.9 1.01
1.0 1.13
1.2 1.24
1.4 1.46
1.6 1.69
1.8 2.02
2.1 2.36
Thickness Weight
mm. kg/m
1.2 1.68
1.4 1.90
1.6 2.26
1.8 2.63
2.1 3.07
Thickness Weight
mm. kg/m
1.4 2.92
1.6 3.37
1.8 4.04
2.1 4.72
Thickness Weight
mm. kg/m
1.8 5.46
2.1 6.36