Previous
Next

ROUND STEEL BARS
เหล็กเส้นกลม

SIZE AND PROPERTIES TIS STANDARDS 20 : 2559 grades SR24 with the standard length of 10 M.

รายละเอียดสินค้า

เหล็กเส้นกลม (Round Steel Bars) เป็นเหล็กเส้นชนิดหนึ่งที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า RB ลักษณะเป็นเส้นกลม หน้าตัดกลม ผิวเรียบ ไม่มีปีก ไม่มีรอยแตก ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานมอก. 20-2559 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กตั้งแต่ 6 – 25 มิลลิเมตร โดยมีความยาวมาตรฐาน 10 เมตร

เหล็กเส้นกลม นิยมนำไปใช้ในการรับน้ำหนัก ในงานคอนกรีต งานก่ออิฐทั่วไป เสริมโครงสร้างเหล็กหรือใช้เป็น เหล็กปลอกในคาน ในเสา สำหรับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย อีกทั้งสามารถใช้ในงานตกแต่ง หรือเฟอร์นิเจอร์

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

Diameter Weight
mm. kg/m
6 0.222
Diameter Weight
mm. kg/m
9 0.499
Diameter Weight
mm. kg/m
12 0.888
Diameter Weight
mm. kg/m
15 1.387
Diameter Weight
mm. kg/m
19 2.226
Diameter Weight
mm. kg/m
25 3.853