Previous
Next

GALVANIZED STEEL RECTANGULAR PIPE
เหล็กกล่องแบนสังกะสี

SIZE AND PROPERTIES

รายละเอียดสินค้า

ตารางการใช้งานผลิตภัณฑ์

Thickness Weight
mm. kg/m
0.9 1.01
1.0 1.13
1.2 1.24
1.4 1.46
1.6 1.69
1.8 2.02
2.1 2.36
Thickness Weight
mm. kg/m
0.9 1.53
1.0 1.70
1.2 1.87
1.4 2.22
1.6 2.56
1.8 3.07
2.1 3.58
Thickness Weight
mm. kg/m
1.2 2.58
1.4 2.92
1.6 3.48
1.8 4.04
2.1 4.72
Thickness Weight
mm. kg/m
1.8 5.46
2.1 6.36